1. پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-46

10.30497/fiqh.2014.1975

مرتضی رحیمی؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ مجید سربازیان