1. ولی‌ قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-146

10.30497/fiqh.2014.1979

عباس کریمی؛ ابوذر صحرانورد؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی