1. بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-134

10.30497/fiqh.2020.75394

اسماعیل محمدزاده؛ حبیب حاجتمند


2. ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-30

10.30497/fiqh.2017.2278

غلامحسین الهام؛ امیر وطنی؛ محبوبه حسن زاده


3. ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-121

10.30497/fiqh.2015.1984

حسین تاج آبادی