1. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های نظریات حوزه فقه حکومتی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-50

10.30497/fiqh.2017.2026

عبدالله امیدی فرد؛ علی خلف خانی


2. بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-146

10.30497/fiqh.2017.2031

محسن سعیدی ابواسحاقی


3. بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-58

10.30497/fiqh.2016.2020

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی سقازاده