1. بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 219-242

10.30497/fiqh.2020.75599

قدرت الله رحمانی؛ کمال کدخدامرادی؛ فهیمه غلامی


2. مبانی فکری-فقهی تحول در حکومت‌مندی ایرانی؛ گذار از مشروطه به پهلوی

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-208

10.30497/fiqh.2019.75385

ُسیدمرتضی هزاوئی؛ فاطمه حسینی