1. بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-69

10.30497/fiqh.2017.2279

حسینعلی سعدی؛ محمود اکبری