1. امکان سنجی «تقلب نسبت به قانون» از طریق «حق حبس»

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-218

10.30497/fiqh.2020.75598

محمدعلی سعیدی؛ عباس قاسمی حامد؛ مصطفی شاهبازی


2. بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 243-256

10.30497/fiqh.2020.75600

محسن اسماعیلی؛ محمدمهدی حیدری


3. آسیب‌شناسی داوری در طلاق در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با تأکید بر قانون حمایت خانواده

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 25-44

10.30497/fiqh.2013.2453

امین امیرحسینی