1. درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-118

10.30497/fiqh.2017.2316

میثم شعیب؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری