1. بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 243-256

10.30497/fiqh.2020.75600

محسن اسماعیلی؛ محمدمهدی حیدری


2. اسباب انحلال در قرارداد رحم جایگزین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-152

10.30497/fiqh.2013.2449

سید حمیدرضا ملیحی