1. تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-124

10.30497/fiqh.2013.2456

محمدجواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ علی خلف خانی