1. واکاوی فقهی و حقوقی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 415-444

10.30497/fiqh.2020.75607

سید علیرضا میرکمالی؛ امیرحسین خسروآبادی


2. بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 235-266

10.30497/fiqh.2019.75387

محمد اسحاقی آستانی؛ احمد امانی