1. جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-96

10.30497/fiqh.2017.2280

اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی


2. تحلیلی بر قاعده فقهی «إعانه بر برّ» و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-58

10.30497/fiqh.2014.2439

محسن داودآبادی


3. بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-78

10.30497/fiqh.2013.2446

محمدسعید ممتازنیا