1. ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-123

10.30497/fiqh.2013.2448

مصطفی السان؛ محمد نوروزیان