1. بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 219-242

10.30497/fiqh.2020.75599

قدرت الله رحمانی؛ کمال کدخدامرادی؛ فهیمه غلامی


2. حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت‌گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 335-368

10.30497/fiqh.2020.75604

سید احسان رفیعی علوی؛ محمدصادق ذوقی


3. واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-140

10.30497/fiqh.2019.2421

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی سعیدی