1. بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-42

10.30497/fiqh.2020.75390

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان