1. نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 263-290

10.30497/irj.2021.76050

محمد روشن؛ امیرحسین رحیمی؛ محمدرضا بقائی


2. ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

دوره 8، شماره 15، اسفند 1398، صفحه 91-116

10.30497/fiqh.2020.75393

فاطمه قدرتی؛ محسن سعیدی ابواسحاقی