1. امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-188

10.30497/fiqh.2020.75597

هادی رحیمی؛ امیر وطنی؛ حسین ناصری مقدم