1. بیع نقدی دَین از منظر فریقین

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 257-282

10.30497/fiqh.2020.75601

غلامعلی معصومی نیا؛ سید صادق طباطبائی نژاد؛ مرضیه سادات موسوی