1. واکاوی فقهی و حقوقی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 415-444

10.30497/fiqh.2020.75607

سید علیرضا میرکمالی؛ امیرحسین خسروآبادی