1. تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-66

10.30497/fiqh.2020.75391

حسین بیرشک؛ احسان آهنگری؛ اسحاق سلطانی


2. مبانی فکری-فقهی تحول در حکومت‌مندی ایرانی؛ گذار از مشروطه به پهلوی

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-208

10.30497/fiqh.2019.75385

ُسیدمرتضی هزاوئی؛ فاطمه حسینی