1. ابعاد اقتصادی - فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-166

10.30497/fiqh.2020.75596

محمود اکبری؛ سیدمهدی هاشمی‌فر؛ رضا کریمی وردنجانی؛ محمدرضا سیمیاری


2. چالش تضمین سرمایه در بانکداری اسلامی؛ ملاحظات فقهی، ریشه‌یابی و راه‌حل

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 309-334

10.30497/fiqh.2020.75603

سید امرالله حسینی