1. نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 263-290

10.30497/irj.2021.76050

محمد روشن؛ امیرحسین رحیمی؛ محمدرضا بقائی


2. اسباب انحلال در قرارداد رحم جایگزین

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 135-152

10.30497/fiqh.2013.2449

سید حمیدرضا ملیحی