1. بررسی فقهی تبلیغات تجاری

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-142

10.30497/fiqh.2014.2437

احمدعلی قانع؛ سعید پورصیامی