1. جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-96

10.30497/fiqh.2017.2280

اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی


2. نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-141

10.30497/fiqh.2015.1985

اصغرآقا مهدوی


3. حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-96

10.30497/fiqh.2014.1977

قدرت الله نیازی؛ علی زبرجدی مشفق


4. تحلیلی فقهی بر حمایت از غیرنظامیان در جنگ‏ها و مخاصمات مسلحانه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-100

10.30497/fiqh.2014.2441

محمدحسن شیخ محمدی