1. واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-140

10.30497/fiqh.2019.2421

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی سعیدی


2. پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-46

10.30497/fiqh.2014.1975

مرتضی رحیمی؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ مجید سربازیان