پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه‌های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)‏ (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، پاسخگویی به مسائل جامعه از اهتمام‌های ویژه دین می باشد، در پژوهش حاضر نگارندگان به مسأله ای نوین در عرصه ارتباطات که در واقع بازوی اصلی گردش و چرخش ارتباطات است، یعنی حقوق خبرنگار در نگاه اسلام، دست یازیده اند و در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی‌ ایران،‌ مبانی برخی از حقوق ویژه خبرنگاران همانند: امنیت جانی، مصونیت کیفری و آزادی اطلاع‌رسانی از نگاه اسلام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.
اهتمام نگارندگان در نوشتار حاضر اثبات این مطلب است که شرط لازم و غیر کافی برای دمیدن رائحه دینی در نظام اطلاع رسانی، تحقق حقوق مذکور برای خبرنگاران است و تا نیل به «رسانه دینی» راهی بس طولانی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید

قرآن کریم.
ابن ادریس، محمد بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر لفتاوی، قم: دفتر انتشارات ‏اسلامی.‏
ابن حبان، محمد بن حبان، (1414ق)، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، بیروت: مؤسسه الرساله.‏
ابن حزم، علی بن احمد، (1352ق)، المحلی بالآثار، قاهره: مکتبه دارالتراث.‏
ابن منظور، محمدبن مکرم، (1414ق)، لسان العرب، بیروت: دارصاد.‏
احسائی، ابن ابی جمهور، (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزه، قم: دار ‏سید الشهدا للنشر.‏
امامی، حسن، (بی‌تا)، حقوق مدنی، تهران: ابوریحان.‏
پویا، علیرضا، (1384)، خبر و خبررسانی در قرآن کریم، تهران: انتشارات دانشکده صدا ‏و سیما.‏
حرعاملی، محمدبن حسن، (1402ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ‏قم: آل البیت. ‏
حمیری، محمدبن جعفر، (1413ق)، قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل البیت.‏
سجستانی، ابوداود سلیمان ابن اشعث، (1402ق)، سنن ابی داود، بیروت: المکتبه ‏العصریه.
شوکانی، محمدبن علی، (1413ق)، نیل الاوطار، مصر: دارالحدیث.‏
شهید اوّل، محمد بن مکی عاملی، (1410ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم: دفتر ‏انتشارات اسلامی
صفدری، محمد، (1372)، حقوق بین الملل عمومی، تهران: گنج دانش.‏
طوسی، محمد بن حسن، (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه.‏
همو، (1400ق)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتاب ‏العربی.‏
علامه حلی، حسن بن یوسف، (1414)، تذکرة الفقهاء، قم: آل البیت.‏
فیض الاسلام، علی نقی، (1379)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، تهران: نشر ‏فقیه.‏
محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، (1408ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و ‏الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.‏
محقق کرکی، علی بن حسین، (1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: آل البیت.‏
معتمد نژاد، کاظم؛ منصفی، ابوالقاسم، (1386)، روزنامه نگاری با فصلی جدید در ‏بازنگری روزنامه نگاری معاصر، تهران: نشر سپهر.‏
نجفی، محمد حسن، (1404ق)، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.‏
دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
بهار و تابستان 1394
صفحه 5-28
  • تاریخ دریافت: 30 بهمن 1392
  • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1393
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1393