اجرای علنی مجازات‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، طلبه سطح یک حوزه علمیه مروی تهران (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می‌شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می‌توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می‌رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می‌شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه­ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه­ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می‌گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می‌باشد دلیل لبی محسوب می‌شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه­ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله­ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش‌های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.

کلیدواژه‌ها

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید

قرآن کریم
نهج البلاغه
کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)، انجیل یوحنا
بیضاوی، عبدالله بن عمر، (1418ق)، انوار التنزیل و اسرار التاویل، بیروت، داراحیاءالتراث العربی
جبران مسعود، (1386 ش)، الرائد، مشهد، به نشر
الجبعی العاملی، زین الدین(شهید ثانی)، زین الدین، (1384 ش)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، ارغوان دانش
همو، (1413 ق)، مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه
حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت
حلی، ابن ادریس، (1410 ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏
حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (بی تا)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، بی جا
همو،(1413 ق‏)، قواعدالاحکام، قم، دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏
همو، (1411 ق)، خلاصه للحلی، قم، دارالزخائر، قم
خویی، سید ابو القاسم، (بی تا)، معجم الرجال الحدیث، بی جا
همو، (1410 ق)، تکمله المنهاج، قم، مدینه العلم
شریف کاشانی، ملا حبیب الله، (1404 ق )، تسهیل المسالک الی المدارک، قم، المطبعه العلمیه
شیخ صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین، (1413 ق)، من لا یحضره الفقیه، قم،جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم
شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، (بی تا)، علل الشرایع، قم، مکتبه الداوری
شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، (1387 ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه
همو، (1407 ق‏)، الخلاف، قم، دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
همو، (1400 ق)، النهایه المجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، درا الکتب العربیه
فاضل مقداد، جمال الدین، (1419 ق)، کنز العرفان فی فقه القرآن، بی جا، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
فیض کاشانی، ملا محسن فیض، (1418 ق)، الاصفی فی التفسیر القرآن، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
همو، (1406 ق)، الوافی، اصفهان، کتابخانه­ی امام امیرالمومنین علی (ع)
قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، (1368 ش)، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی
کاشانی، ملا فتح الله، (1336 ش)، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران، کتابفروشی محمد حسن علمی
مجلسی، محمد باقر، (1407 ق)، ملاذ الاخبار فی فهم تهذیب الاخبار، قم، کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی
میبدی، احمد بن ابی اسعد، (1371 ش)، کشف الاسرار و عده الابرار، تهران، امیر کبیر
نجفی خمینی، محمد جواد، (1398 ق)، تفسیر آسان، تهران، انتشارات اسلامیه
‏یوسفى‏، حسن بن ابى طالب (فاضل آوی)، (1417 ق)، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم، دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
بهار و تابستان 1394
صفحه 79-100
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1393
  • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1393
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1393