واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

2 فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

چکیده

بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به‌طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت‌های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک‌سو به‌نوعی گسترده شده‌اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی‌گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به‌گونه‌ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها

دوره 4، شماره 8 - شماره پیاپی 8
پاییز و زمستان 1395
صفحه 93-126
  • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1394
  • تاریخ پذیرش: 18 آذر 1394