نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتی‌که پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن‌ها و شعائر آن‌ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن‌ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمی‌توان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین می‌رود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.

کلیدواژه‌ها

دوره 5، شماره 9 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1395
صفحه 117-146
  • تاریخ دریافت: 12 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1395