بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک‌های ربوی می‌شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می‌باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می‌شود.
مسئله این مقاله، چالش‌های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک، با چالش‌هایی همچون نقض قاعده العقود تابعة للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه‌رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

دوره 6، شماره 11 - شماره پیاپی 11
پاییز و زمستان 1396
صفحه 31-69
  • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 13 دی 1396