بیع کار در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه

2 فارغ التحصیل دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه

چکیده

کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می‌باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می‌باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می‌باشد. هدف این تحقیق جمع‌آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می‌باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می‌تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام‌های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه‌ازای کار عامل کار می‌باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله­ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می‌باشد.
در نهایت، پس از تبیین ادله‌ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن‌ها بر مسئله مقاله و جمع‌آوری و تأمل در دیدگاه‌های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها

دوره 6، شماره 11 - شماره پیاپی 11
پاییز و زمستان 1396
صفحه 121-144
  • تاریخ دریافت: 28 تیر 1395
  • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1396