الگوی فقهی مجری‌گری زن در رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

بررسی فقهی کیفیت اسماع (شنواندن صدای زن)، نحوه نمایاندن و تعامل بانوان مجری در رسانه در اجرای زنده و غیرزنده، همواره در برداشت‌های فقهی ناظر به عدم و جواز قرار داشته و از مسائل مهم سیاست‌گذاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. اخبار ناظر به فقه فردی، احکام حکومتی و قواعد فقهی نظیر اخلال در نظام، عسر و حرج و اعانه بر اثم، نشانگر آن است که می‌توان به نسخه‌ای فقهی شامل مبانی کلی و نیز مبانی کلامی فقه دست پیدا کرد که نظام فقهی حضور بانوان در رسانه را تعریف نماید. این مدل، ابتدا در حیطه فردی، الزامات و بایسته‌های فقهی شخص مجری زن را بیان می‌کند و سپس در حیطه مدیریتی، جایگاه الگوی فقهی و نسبت آن با سایر مباحث رسانه را تنظیم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم
ابن فارس، ابو الحسین (1404ق)، معجم مقاییس اللغة،‌ قم‌: دفتر تبلیغات اسلامى.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1363)، لسان العرب، قم: ادب الحوزة.
اکبری، محمود (١٣٩٣)، احکام داستانی، قم: فتیان.
آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410ق)، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دار الکتاب الإسلامی.
انصاری، مرتضی بن محمدامین (1371)، کتاب النکاح، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌.
بحرانى، ابن شعبه (۱۳۶۳)، تحف العقول، قم: مؤسسة النشر الإسلامى.
بیژنی، مهدی (1390)، «بررسی بازیگری زن و مرد در هنرهای نمایشی در فقه امامیه»، بلاغ مبین، شماره 28 و 29.
بی­نا (1378)، امام خمینی و حکومت اسلامی (احکام حکومتی و مصلحت)‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
جوهرى، اسماعیل بن حماد (1404ق)، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة‌، بیروت: دار العلم للملایین.
حرعاملى، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: موسسة آل­البیت لإحیاء التراث.
حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌ (1413ق)، قواعد الأحکام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
خامنه‌ای، سید علی (1395)، أجوبة الاستفتائات، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
خمینی، سید روح‌الله (1410ق)، المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
خویی، سید ابوالقاسم (1413ق)، معجم رجال الحدیث، بی‌جا: بی­نا.
خویی، سید ابوالقاسم (1422ق)، توضیح المسائل، مشهد: رستگار.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1370)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار العلم الدار الشامیة.
روشه، گی (1379)، کنش اجتماعی، ترجمه: هما زنجانی زاده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
زبیدى، محمّد مرتضى (بی‌تا)، تاج العروس، بیروت: مکتبة الحیاة.
سیستانی، علی (1414ق)، منهاج الصالحین، قم: مکتب آیت الله سیستانی.
شایان‌مهر، علی‌رضا (1377)، دایرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: کیهان.
صدوق، محمّد بن على بن بابویه‌ (۱۴۰۵ق)، من لا یحضره الفقیه، بیروت: بی­نا.
طباطبایى، سید محمدحسین‏ (1373)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه‏ قم.
طباطبایی، علی بن محمدعلی (1412ق)، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، قم: مؤسسۀ النشر الإسلامی.
طبرسى، علی بن حسن (۱۳۸۵ق)، مشکاة ‌الأنوار فی غرر الأخبار، نجف: مکتبة الحیدریة.
عبدالرحمن، محمود (بی‌تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهره، نشر: جامعة الأزهر.
عسکری، ابوهلال (1412ق)، الفروق اللغویة، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عمید زنجانی، عباسعلی (1388)، بایسته‌های فقه سیاسی، تهران: انتشارات مجد.
فاضل لنکرانی، محمد (بی‌تا)، جامع المسائل، قم: امیر العلم.
فاضل هندی، محمد بن حسن (1376)، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم: موسسة النشر الإسلامی.
فیض کاشانى، محسن (1383ق)، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
کلینی، محمد بن یعقوب (1350)، الکافی، قم، نشر: دار الکتب الإسلامیة.
گلپایگانی، محمدرضا (1413ق)، إرشاد السائل، بیروت: دار الصفوة.
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1362)، بحار الأنوار، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
محقق حلی، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: موسسه اسماعیلیان.
محمدی ری‌شهری، محمد (1386)، میزان الحکمة، قم: سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.
مطهری، مرتضی (1365)، مسئله حجاب، تهران: انتشارات صدرا.
مظاهری، حسین (١٣٨٧)، حریم‌های اخلاق در آینه‌ی احکام، اصفهان: حدیث راه عشق.
مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
مکارم شیرازی، ناصر (١٣٨۶)، پیام امام امیرالمؤمنین(ع)، نویسنده: جمعی از فضلا، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)
مکارم شیرازی، ناصر (‌1427ق)، استفتائات، قم: مدرسة الإمام على بن ابى­طالب(ع).
نجفی، محمدحسن (1365)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
نراقی، احمد بن محمدمهدی (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: موسسة آل­البیت لإحیاء التراث.
نوری، حسین بن محمدتقی (١۴٢٩ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: موسسة آل­البیت لإحیاء التراث.
یزدى، سید محمدکاظم‌ (1378)، العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی‌، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
پاییز و زمستان 1391
صفحه 5-30
  • تاریخ دریافت: 25 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1398