مقاله پژوهشی

1. عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)

صفحه 141-160

10.30497/fiqh.2019.75383

علیرضا عالی پناه؛ مرتضی نجف آبادی؛ هادی دهنوی


2. بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین‌المللی

صفحه 161-182

10.30497/fiqh.2019.75384

کیومرث کلانتری؛ صالح غفاری چراتی؛ امین رادمان


3. مبانی فکری-فقهی تحول در حکومت‌مندی ایرانی؛ گذار از مشروطه به پهلوی

صفحه 183-208

10.30497/fiqh.2019.75385

ُسیدمرتضی هزاوئی؛ فاطمه حسینی


4. کاوشی نو در نقش‌یابی اهداف شریعت در منطقة الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت‌الله شمس‌الدین و آیت‌الله سیستانی)

صفحه 209-234

10.30497/fiqh.2019.75386

حسینعلی سعدی؛ حمیدرضا تمدن


5. بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر

صفحه 235-266

10.30497/fiqh.2019.75387

محمد اسحاقی آستانی؛ احمد امانی


مقاله پژوهشی

6. واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»

صفحه 267-290

10.30497/fiqh.2019.75480

محمدحسن گلی شیردار؛ سکینه منظری مجید


7. نمایه سال هفتم (شماره پیاپی 13 و 14)

صفحه 291-298

10.30497/fiqh.2019.75489