مقاله پژوهشی

1. ماهیت وصیت عهدی و نسبت سنجی آن با نهادهای حقوقی مشابه

صفحه 5-26

10.30497/fiqh.2014.2432

اسدالله امامی؛ محمدحسین اسفندیارپور


2. بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق

صفحه 27-50

10.30497/fiqh.2014.2433

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی حبیبیان


3. ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

صفحه 51-70

10.30497/fiqh.2014.2434

علیرضا عالی پناه؛ امیرحسین وفائی نیا


4. محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

صفحه 71-92

10.30497/fiqh.2014.2435

محمد نوذری فردوسیه؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی؛ عبدالحمید اسکندری


5. واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 93-114

10.30497/fiqh.2014.2436

محمد روشن؛ اسماعیل محمدپور


6. بررسی فقهی تبلیغات تجاری

صفحه 115-142

10.30497/fiqh.2014.2437

احمدعلی قانع؛ سعید پورصیامی


7. نمایه سال دوم (شماره پیاپی 3 و 4)

صفحه 143-150

10.30497/fiqh.2014.75484