مقاله پژوهشی

1. بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع

صفحه 1-24

10.30497/fiqh.2020.75389

عبدالله امیدی فرد؛ علی خلف خانی


2. بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

صفحه 25-42

10.30497/fiqh.2020.75390

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان


3. تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

صفحه 43-66

10.30497/fiqh.2020.75391

حسین بیرشک؛ احسان آهنگری؛ اسحاق سلطانی


4. جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

صفحه 67-90

10.30497/fiqh.2020.75392

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد


5. ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

صفحه 91-116

10.30497/fiqh.2020.75393

فاطمه قدرتی؛ محسن سعیدی ابواسحاقی


6. بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

صفحه 117-134

10.30497/fiqh.2020.75394

اسماعیل محمدزاده؛ حبیب حاجتمند