مقاله پژوهشی

1. ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب

صفحه 1-24

10.30497/irj.2022.241409.1158

علی حدادزاده شکیبا


2. امکان‌سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

صفحه 25-50

10.30497/irj.2021.76040

حسین خدایار؛ محمد صحرایی اردکانی؛ مهدی بیژنی


3. بررسی فقهی فروش پیش از سررسید اوراق سلف

صفحه 51-72

10.30497/irj.2022.241867.1165

ایمان کاوسی مجد؛ سید عباس موسویان


4. بررسی قراردادهای مالی بین‌المللی از منظر فقه

صفحه 73-94

10.30497/irj.2021.76042

محمدصادق الهام؛ محمد مرادی


5. بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

صفحه 95-124

10.30497/irj.2021.76043

مصطفی شریفی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدرضا علمی سولا


6. بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج

صفحه 125-148

10.30497/irj.2022.241463.1159

سید رضا احسان پور؛ جواد حبیبی


7. سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

صفحه 149-174

10.30497/irj.2021.76045

علی اکبر جعفری؛ حبیب حاجتمند


8. شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

صفحه 175-196

10.30497/irj.2021.76046

محمدرضا آرام؛ احمدعلی قانع


9. مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

صفحه 197-216

10.30497/irj.2022.241984.1170

احسان سلیمی قلعه


10. مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

صفحه 217-234

10.30497/irj.2022.242153.1178

اسماعیل کشکولیان؛ عباس شیخ الاسلامی؛ عبدالرضا اصغری


11. مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

صفحه 235-262

10.30497/irj.2022.242403.1184

سید علی حسینی؛ سید امرالله حسینی


12. نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

صفحه 263-290

10.30497/irj.2021.76050

محمد روشن؛ امیرحسین رحیمی؛ محمدرضا بقائی