دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مرداد 1400 

مقاله پژوهشی

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

صفحه 151-180

10.30497/irj.2021.76043

مصطفی شریفی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدرضا علمی سولا


مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

صفحه 181-198

10.30497/irj.2022.242153.1178

اسماعیل کشکولیان؛ عباس شیخ الاسلامی؛ عبدالرضا اصغری


بررسی قراردادهای مالی بین‌المللی از منظر فقه

صفحه 199-220

10.30497/irj.2021.76042

محمدصادق الهام؛ محمد مرادی


مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

صفحه 221-240

10.30497/irj.2022.241984.1170

احسان سلیمی قلعه


شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

صفحه 241-262

10.30497/irj.2021.76046

محمدرضا آرام؛ احمدعلی قانع


نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

صفحه 263-290

10.30497/irj.2021.76050

محمد روشن؛ امیرحسین رحیمی؛ محمدرضا بقائی